Politica de confidențialitate

 1. Cine suntem?

Asociațía pentru Valori în Educație cu sediul în  București, Bd. Expoziției, Nr. 1B, Corp A, parter, camera 06, Sectorul 1, CIF 34486852, este operator de date cu caracter personal în cadrul proiectului ”Toți pentru Educație”, transmise prin intermediul site-ului www.totipentrueducatie.ro. De asemenea, și Act for Tomorrow, cu sediul în Calarasi, Str. Dunarea, nr. 2, bloc L3, ap. 16, camera 1, cod fiscal 4001949 este operator de date cu caracter personal în cadrul proiectului ”Toți pentru Educație” transmise prin intermediul aceluiași site www.totipentrueducatie.ro. Site-ul este găzduit (hosting provider) de web-serverul [www.optihost.ro] – Opticom Consulting SRL, Sibiu, Romania.

Vă asigurăm că protecția datelor cu caracter personal este tratată cu un grad ridicat de seriozitate și reprezintă un angajament fundamental pentru operatorii de date cu caracter personal din cadrul proiectului ”Toți pentru Educație”, În acest sens, operatorii dedică toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră personale în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea a datelor cu caracter personal și a liberei circulații a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul”), precum și cu oricare altă lege aplicabilă pe teritoriul României.

Prezentul Document a fost pregătit în scopul oferirii unei informări complete și transparente cu privire la modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când utilizați site-ul nostru sau interacționați cu noi în legătură cu proiectele și programele noastre socio-educaționale.

Precizăm că nu vom colecta, solicita, primi și prelucra informații, de orice natură de la copii sub 16 ani.

 • Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă cum ar fi – nume, prenume, data de naștere, etc., date privind locul de muncă – adresă, poziție, funcție, numere de telefon și adrese de e-mail, etc, identificator online – adresa IP, etc.

Datele cu caracter personal prelucrate în cadrul programului ”Toți pentru Educație” sunt datele pe care donatorii le furnizează în cadrul procedurii de donație pe site-ul nostru.  Atunci când se donează sume de bani, terminale electronice, servicii de internet și/sau alimente, colectăm date personale, în calitate de operator de date cu caracter personal, direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe  care ne-o furnizați:

 • nume și prenume;
 • adresă de e-mail și număr de telefon;
 • numele companiei, dacă donatorul reprezintă o companie;
 • adresa domiciliului;

Pe lângă aceste date mai putem colecta, stoca și utiliza și următoarele date cu caracter personal:

 • date despre terminalul dumneavoastră și despre vizitele și utilizarea acestei pagini de internet;
 • date pe care ni le furnizați în scopul abonării la notificările prin e-mail, newsletter;
 • date legate de orice comunicare pe care o trimiteți către noi sau prin intermediul site-ului (inclusiv corespondența, conținutul și datele pe care le completați în caseta de comment care se deschide când bifați căsuța de donare ”Altfel. Cum?”);
 • orice alte date pe care ați ales să ni le trimiteți.

Precizăm că nu colectăm și nu prelucrăm date cu caracter personal din categorii speciale.

 • Scopurile prelucrării

Datele dumeavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu prezenta Politică de Confidențialitate și pentru următoarele scopuri:

 • pentru prestarea serviciilor socio-educaționale în cadrul proiectului ”Toți pentru Educație”, aici incluzând și donarea de către bani, terminale electronice (laptop/tablete/servicii de internet) și/sau alimente prin intermediul site-ului;
 • pentru promovarea serviciilor de interes pentru dumneavoastră cu privire la susținerea educației – vă putem ține la curent în acest sens prin trimiterea de e-mailuri, SMS, telefonic, mobile push, web push, etc.  În acest fel vă putem informa cu privire la servicii similare sau complementare, campanii de donare, informații cu privire la programe și proiecte educaționale, precum și în legătură cu alte comunicări de interes.

Temeiul legal al acestui tip de prelucrare este art. 6 din Regulament, interesul nostru legitim de a face cunoscute serviciile noastre, atât cele la care ați apelat deja sau cele de care puteți fi interest sau la care puteți apela în viitor. Având în vedere că ne bazăm în majoritatea cazurilor pe consimțământul dumneavoastră prealabil, puteți sa-l retrageți în cazul în care vă răzgândiți, prin trimiterea unui e-mail la adresa bianca.ciubotariu@ave-romania.ro în acest sens;

 • pentru apărarea intereselor noastre legitime, în cazurile în care vom fi nevoiți șă ne protejăm drepturile și activitatea pentru a păstra acest site securizat împotriva fraudei, datele personale pe care le-ați furnizat site-ului sau au fost colectate automat pot fi dezvăluite către autorități publice conform legilor aplicabile.
 • Legislație aplicabilă

Prelucrarea datelor cu caracter personal precum și administrarea în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate a acestor date personale pe care ni le furnizați pin utilizarea site-ului nostru se fac în conformitate cu prevederile Regulamentului și legilor aplicabile.

 • Destinatari

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către următoarele categorii de destinatari:

 • partenerii Asociației pentru Valori în Educație și ai Act for Tomorrow – în scopul îndeplinirii colectării datelor cu caracter personal;
 • voluntarii, participanții la programul ”Toți pentru Educație”;
 • angajații și top managementul Asociație pentru Valori în Educație și ai Act for Tomorrow;
 • furnizorii de servicii de comunicare cu susținătorii proiectului ”Toți pentru Educație”, de colectare și prelucrare date (MailJet);
 • finanțatori și sponsori, potențiali procesatori de plăți factureaza.ro;
 • donatori și fundraiseri;
 • furnizori de servicii de organizare de evenimente și comunicare (agenții de PR, logistică, comunicare, bloggers/influencers, companii media);
 • instituții și organizații naționale și europene cointeresate în proiecte finanțate din fondurile UE/fonduri publice;
 • furnizorii de servicii IT, telefonie, chirie, curățenie;
 • furnizori de cazare, masa, materiale;
 • furnizori de servicii de contabilitate, suport juridic, audit, servicii medicale și protecșia muncii, SSM etc.;
 • altor entități cu care putem dezvolta proiecte comune;
 • terțe părți: ANAF, Revisal, Protecția și combaterea spălării banilor, instanțe judecătorești precum și alte autorități competente;
 • alte organizații din cadrul rețelei Asociației pentru Valori în Educație și Act for Tomorrow.
 • Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

În raport cu operatorul și în ceea ce privește datele personale furnizate, aveți următoarele drepturi în conformitate cu Regulamentul:

 • dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale;
  • dreptul de acces la următoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
  • dreptul de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal (rectificarea datelor personale incorecte, inexacte, incomplete sau neactualizate, precum și ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea în continuare nu este necesară sau este nelegală sau atunci când consimțământul a fost retras pentru prelucrarea acestor date pentru care anterior consimțământul a fost dat.  Datele cu caracter personal a căror stocare se face în conformitate cu prevederile legale nu pot fi șterse);
  • dreptul de a se opune prelucrării;
  • dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal – în situațiile prevăzute de lege puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  • dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal – datele dumneavoastră putând fi transmise la solicitarea dumneavoastră fie către dumneavoastră, fie către un alt operator de date, a unei copii a datelor cu caracter personal prelucrate cu privire la dumneavoastră;
  • dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere; în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări;
  • dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”;
  • dreptul la restricționarea prelucrării în cazurile următoare: când contestația exactitatea datelor (restricționarea prelucrării va dura o perioadă ce îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor), când prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; când operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru exercitarea unui drept în instanță;
  • dreptul de a vă opune prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini ce servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul sau prelucrării necesare în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o terță parte, precum și creării de profiluri pe baza acestor dispoziții;
  • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, cu excepția cazurilor în care o astfel de prelucrare este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract, când este autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul intern sau când există consimțământul persoanei vizate;
  • dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal – puteți exercita acest drept în legătură cu datele cu caracter personal în cazul în care acestea sunt prelucrate având ca temei legal interesul legitim, interesul public sau cazul în care acestea au fost folosite pentru crearea de profiluri;
  • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, pentru situația în care se prelucrează date în temeiul consimțământului expres (conform art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentului) precum și în situația în care se prelucrează date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală, când prelucrarea acestor date se realizează în baza consimțământului explicit.  Dreptul de a vă retrage consimțământul poate fi exprimat oricând și conduce la eliminarea datelor dumneavoastră cu caracter personal din baza noastră de date în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 30 de zile;
  • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări suplimentare în legătură cu utilizarea de către Asociația pentru Valori în Educație și de către Act for Tomorrow a datelor personale, vă rugăm să ne contactați alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos, precizând numele dumneavoastră, adresa, e-mailul, numărul de telefon precum și scopul cererii dumneavoastră.

[bianca.ciubotariu@ave-romania.ro, numar telefon: 0751091306]


6. Cât timp sunt păstrate datele dumneavoastră cu caracter personal


Datele dumneavoastră cu caracter personal colectate sunt păstrate în conformitate cu prevederile legale aplicabile precum si cu legislația fiscală.

 • Securitatea și confidențialitatea


Asociația pentru Valori în Educație și Act for Tomorrow precum și angajații acestora au implementat măsurile tehnice și organizatorice pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau neautorizate, a pierderii accidentale, a modificărilor sau accesului neautorizat.

Vă asigurăm că securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră personale sunt prioritatea noastră și în acest sens am sporit gradul de conștientizare, instruire și comunicare a problemelor legate de protecția datelor cu caracter personal în cadrul organizațiilor.  Precizăm că am luat în considerare tehnici cum ar fi minimizarea datelor, limitarea perioadei de stocare a informației, pseudonimizarea, criptarea, contracte de confidențialitate, integritatea fizică a suporturilor de date în funcție de rolul avut în prelucrarea datelor cu caracter personal.

 • Responsabilitatea cu protecția datelor personal

Asociația pentru Valori în Educație a desemnat un responsabil cu protecția datelor în ceea ce privește toate aspectele legate de securitatea și siguranța datelor cu caracter personal – Bianca Ciubotariu.

Act for Tomorrow a desemnat un responsabil cu protecția datelor în ceea ce privește toate aspectele legate de securitatea și siguranța datelor cu caracter personal – [Andrei Cosuleanu – andrei@actfortomorrow.ro].

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor la adresa de e-mail: bianca.ciubotariu@ave-romania.ro

Datele de contact ale autorității naționale de protecție a datelor cu caracter personal sunt următoarele:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Adresa: Bucuresti, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336

Pagina de internet: http://www.dataprotection.ro

Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602